NAUDOJIMO SĄLYGOS

Bendros sąlygos

Naudodamiesi tinklalapiu www.art-cart.eu (toliau – Tinklalapis) ir (ar) registruodamiesi Tinklalapyje Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad skaitėte ir supratote šias Tinklalapio naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos) ir sutinkate su tuo, kad jos Jums yra privalomos bei įsipareigojate jų laikytis. Tinklalapis pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sąlygas, taip pat keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklalapio ir (ar) Tinklalapio paslaugų dalį. Jeigu Tinklalapis ar Sąlygos keičiamos, Tinklalapyje bus pranešta apie pasikeitimus. Toliau naudodamiesi Tinklalapiu ir/ar Tinklalapio paslaugomis po Sąlygų ir/ar Tinklalapio pakeitimo, Jūs parodote, kad sutinkate su pakeitimais. Jeigu Sąlygų ir/ar Tinklalapio pakeitimai Jums nepriimtini, Jūs galite pasirinkti nebesinaudoti Tinklalapiu ar Paslaugomis.

Paskyra

Norint tapti Naudotoju ir gauti prieigą prie Tinklalapio paslaugų, Jūs, vadovaudamiesi Tinklalapio naudojimo Sąlygomis bei kitomis instrukcijomis, prieinamomis Tinklalapyje, privalote užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą. Visiems Naudotojams registracija yra nemokama. Registracijos metu Jūs būsite paprašyti įvesti savo duomenis, tame tarpe Naudotojo vardą bei slaptažodį. Jūsų duomenų pateikimas registracijos metu bus laikomas jūsų sutikimu, kad VšĮ „Kauno bienalė“ (Įmonės kodas 302751123, Tvirtovės al. 61-5, LT 50154 Kaunas, Lietuva) tvarkytų jūsų asmens duomenis. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikiami UAB DHL Lietuva bei AB „Lietuvos paštas“. Informuojame, jog jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys. Sėkmingai atlikę registracijos procedūrą, Jūs tampate Naudotoju. Pateikdami savo duomenis, Jūs užtikrinate, kad Jūsų duomenys pilni, teisingi ir tikslūs, taip pat įsipareigojate atnaujinti savo duomenis, jiems pasikeitus. Tinklalapis pasilieka teisę sustabdyti ar panaikinti Jūsų Paskyrą, jeigu kurie nors duomenys, nurodyti registracijos metu ar vėliau pasirodo netikslūs, pasenę ar nepilni. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio saugojimą. Jūs sutinkate neišduoti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims ir prisiimate visą atsakomybę už veiksmus, vykdomus naudojantis Jūsų paskyra, nepaisant to, ar davėte leidimą šiems veiksmams atlikti, ar ne. Jūs sutinkate nedelsiant informuoti Tinklalapio administratorių apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi Jūsų Paskyra.

Pardavimo sąlygos

Kūrinių talpinimas Tinklalapyje

Naudotojas Tinklalapyje gali talpinti savo sukurtus kūrinius, kuriuos nori parduoti. Naudotojas negali talpinti tinklalapyje kūrinių, kuriuos sukūrė kiti asmenys. Patalpinęs į tinklalapį ne savo sukurtą kūrinį, Naudotojas prisiima visišką atsakomybę prieš trečiuosius asmenis dėl neteisėto kūrinio naudojimo. Tam, kad Jūsų įkelti kūriniai būtų priimti, privalote nurodyti visą informaciją, kurios prašoma, o taip pat laikytis visų kitų Tinklalapio sąlygų ir reikalavimų. Jūsų įkelti duomenys privalo būti tikslūs ir pilni bei atitikti Tinklalapio turinio reikalavimus, kurie yra nurodyti čia: http://www.art-cart.eu/lt/footer/duk/. Įkeldami kūrinius, privalote nurodyti kūrinio kainą tam skirtame laukelyje. Įvedus norimą kainą, greta šio laukelio matysite nuo nurodytos kainos Jums tenkantį uždarbį po Tinklalapio komisinio mokesčio nuskaičiavimo. Jūsų uždarbis, pardavus Jūsų sukurtą kūrinį, po Tinklalapio komisinio mokesčio nuskaičiavimo būtų lygus 70% nuo originalaus kūrinio pardavimo kainos ir 30% nuo parduotos reprodukcijos kainos. Nuo gauto uždarbio Naudotojas privalo pats susimokėti visus privalomus susimokėti mokesčius, jei tokių būtų. Jums įkėlus duomenis į Naudotojo paskyrą, prieš juos paskelbiant, Tinklalapis tikrina šiuos duomenis ir, vadovaujantis savo nuožiūra, gali patvirtinti arba atmesti juos. Jūsų įkelti duomenys bus patvirtinti ir Tinklalapio paieškoje atsiras 24 valandų bėgyje (išskirtiniais atvejais gali užtrukti iki 72 val.). Įkeldami kūrinį į Tinklalapį, Jūs įsipareigojate savarankiškai ar per trečiuosius asmenis nepardavinėti šio kūrinio 6 mėnesius nuo kūrinio įkėlimo į Tinklalapį dienos. Visą aukščiau nurodytą laikotarpį Naudotojo kūrinį pardavinėti gali tik Tinklalapis. Jeigu Naudotojas savarankiškai ar per trečiuosius asmenis, be Tinklalapio tarpininkavimo parduoda Tinklalapyje užregistruotą kūrinį anksčiau nei pasibaigia minėtas terminas, Naudotojas privalo sumokėti Tinklalapiui baudą, lygią 30% nuo kūrinio pardavimo kainos, paskelbtos Tinklalapyje. Praėjus 6 mėnesių laikotarpiui nuo kūrinio įkėlimo, Naudotojas gali išimti kūrinį iš Tinklalapio arba palikti jį neterminuotam laikotarpiui. Jeigu Jūs išimate savo meno kūrinį iš Tinklalapio, Tinklalapio teisės reprodukuoti, viešai rodyti, platinti ir parduoti šį meno kūrinį yra panaikinamos nuo tos dienos, kai kūrinys yra išimamas iš Tinklalapio, išskyrus tuos atvejus, kai šios teisės reikalingos užbaigti pradėtą Tinklalapio arba samdytų subrangovų vykdomą pirkėjo užsakymą.

Teisės į kūrinius

Įkeldami meno kūrinius į Tinklalapį, Jūs užtikrinate, kad Jūs turite visas teises į kūrinius, kuriuos įkeliate į Tinklalapį. Atitinkamai, Jūs užtikrinate, kad: 1) Jūs esate vienintelis įkeltų meno kūrinių autorius ir savininkas; 2) kūriniai priklauso tik Jums arba Jūs turite visas teises naudoti kūrinius, kuriuos įkeliate į Tinklalapį; 3) nė vieno iš Jūsų įkeliamų kūrinių platinimas nepažeidžia trečiosios šalies autorių ir/ar kokių kitų teisių, asmens privatumo ir/ar galiojančių įstatymų reglamentavimo.
Tol, kol kūrinys bus Tinklalapyje, Naudotojas neatlygintinai Tinklalapiui suteikia šias teises: 1) reprodukuoti kūrinį bet kokia forma ar būdu tinklalapio sklaidos tikslais; 2) platinti kūrinį parduodant; 3) viešai rodyti kūrinio originalą; 4) viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Elektroninė prekyba

Jeigu Tinklalapyje įkeliate kūrinį, tokiu būdu suteikiate teisę Tinklalapio sklaidai nemokamai naudoti, reprodukuoti, platinti, viešai rodyti ir skelbti kūrinio atvaizdus, naudojant bet kokias sklaidos formas, medijas ir technologijas, o taip pat mažinti, iškirpti, kopijuoti kūrinio atvaizdus.
Tinklalapis atsako už kūrinio pardavimui reikalingos informacijos surinkimą iš kūrinio pirkėjo ir atsiskaitymo už kūrinį administravimą. Atsiradus kūrinio pirkėjui ir jam pervedus pinigus Tinklalapiui už kūrinį, Tinklalapis suteiks Jums pirkėjo vardą, adresą ir užsakymo numerį, atsiųsdamas šiuos duomenis į Jūsų elektroninio pašto dėžutę. Gavus šiuos duomenis iš Tinklalapio, Jūs įsipareigojate ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas išsiųsti kūrinį pirkėjui, arba, pirkėjui pageidaujant, perduoti jį gyvai saugiai ir tvarkingai įpakuotą. Jeigu kūrinio pirkėjas pageidauja, kad kūrinys būtų išsiųstas, Jūs privalote tai padaryti naudojantis pirkėjo pasirinkto siuntėjo paslaugomis. Kūrinį parduodantis menininkas įsipareigoja išsiųsti tą kūrinį, kurį išsirinko kūrinio pirkėjas. Už siuntimo paslaugą moka kūrinio pirkėjas, pervesdamas siuntimo mokestį į Tinklalapio sąskaitą. Dokumentus, patvirtinančius kūrinio išsiuntimą ar pristatymą pirkėjui, nedelsiant turite pateikti Tinklalapiui (elektroniniu paštu info@art-cart.eu). Jeigu per 7 kalendorines dienas nuo Tinklalapis pranešimo apie pirkėją gavimo dienos kūrinio neišsiunčiate (nepateikiate Tinklalapiui dokumentų, patvirtinančių kūrinio išsiuntimą ar pristatymą), Tinklalapis turi teisę atšaukti kūrinio pardavimą, nutraukti Jūsų paskyrą Tinklalapyje bei reikalauti sumokėti 30% kūrinio vertės baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Įkeldami kūrinį į Tinklalapį, Jūs taip pat atsakote už tikslių siuntiniui supakuoto kūrinio matmenų ir svorio, taip pat savo (siuntėjo) koordinačių pateikimą. Jeigu siunčiant kūrinį pirkėjui, šie duomenys pasikeičia ir tai įtakoja siuntimo paslaugų kainos pokytį, Tinklalapis pasilieka teisę atimti nuostolio sumą iš Jūsų uždarbio, prieš tai pateikus Jums siuntimo kainą įrodančius dokumentus.
Už parduotą Jūsų originalų meno kūrinį Tinklalapis perves į Jūsų nurodytą banko sąskaitą atlygį, kuris yra lygus 70% nuo originalaus meno kūrinio pardavimo kainos ir 30% nuo kūrinio reprodukcijos. Tinklalapis perves Jūsų atlygį į Jūsų nurodytą asmens banko sąskaitą už nupirktą meno kūrinį per 14 kalendorinių dienų nuo datos, kai kūrinys perduodamas siuntimo kompanijai arba perduodama tiesiogiai pirkėjui į rankas. Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
Tinklalapis pasilieka teisę parduodant kūrinius rengti akcijas ir/ar taikyti nuolaidas. Gavęs pranešimą apie skelbiamą akciją, Jūs pats pasirenkate, ar dalyvauti akcijoje, ar ne. Prieš pasirinkdami, ar dalyvauti šiose akcijose, turite atidžiai perskaityti ir susipažinti su akcijos sąlygomis.

Nuolaidos ir akcijos

Tinklalapis pasilieka teisę parduodant kūrinius rengti akcijas ir/ar nuolaidas. Nuolaidos suma galioja kūrinio/reprodukcijos viešai skelbiamai kainai. Norėdami dalyvauti šiose akcijose, turite atidžiai perskaityti ir susipažinti su akcijos sąlygomis.

Pirkimo sąlygos

Originalių meno kūrinių įsigijimas

Tinklalapio Naudotojas turi teisę įsigyti kitų naudotojų Tinklalapyje įkeltus meno kūrinius. Kūrinių kainos yra nurodomos eurais greta kūrinių iliustracijų. Į kūrinio kainą nėra įtraukti papildomi mokesčiai ar rinkliavos, galiojantys už Lietuvos ribų, už kuriuos atsako pats pirkėjas, o taip pat kūrinio siuntimo išlaidos, kurios apskaičiuojamos atskirai, perkant kūrinį. Jums nusprendus įsigyti kūrinį Tinklalapis administruos Jūsų pirkimą, surinks Jūsų siuntimo ir atsiskaitymo informaciją. Mokėjimas už kūrinį turi būti atliekamas banko pavedimu arba naudojantis Paysera sistema į Tinklalapio sąskaitą. Naudotojas, įkėlęs meno kūrinį į Tinklalapį, priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo, išsiųs Jūsų nusipirktą kūrinį Jums arba perduos jį Jums gyvai. Pirkdamas kūrinį, Jūs pats pasirinksite vieną iš Tinklalapio siūlomų siuntėjų, pasiūlysite savo pasirinktą siuntimo būdą arba pasirinksite atsiimti kūrinį tiesiogiai iš kūrinio pardavėjo. Tinklalapis neatsako už kūrinių gabenimo saugumą ar siuntimo kompanijų paslaugų kokybę.
Įsigydami kūrinį, Jūs įgyjate nuosavybės teisę į jį, tačiau neįgyjate autoriaus turtinių teisių į jį. Įsigydamas kūrinį, Jūs sutinkate naudoti jį tik asmeniniams tikslams, bet ne viešam naudojimui.

Meno kūrinių reprodukcijų įsigijimas

Tinklalapio Naudotojas gali įsigyti meno kūrinių reprodukcijas, kurias kiti naudotojai skelbia Tinklalapyje. Reprodukcijų kainos yra nurodomos eurais greta jų iliustracijų. Į reprodukcijos kainą įeina PVM mokestis. Į reprodukcijos kainą nėra įtrauktos reprodukcijos siuntimo išlaidos bei kiti papildomi mokesčiai ar rinkliavos, galiojantys už Lietuvos ribų, už kurias atsako pats pirkėjas. Jums nusprendus įsigyti reprodukciją, Art-cart administruos Jūsų pirkimą, surinks Jūsų siuntimo ir atsiskaitymo informaciją bei persiųs meno reprodukciją Jums. Mokėjimas už kūrinį turi būti atliekamas banko pavedimu arba naudojantis Paysera sistema į Tinklalapio sąskaitą. Po Jūsų atlikto užsakymo ir pinigų pervedimo Art-Cart įsipareigoja išsiųsti Jums reprodukciją per 10 kalendorinių dienų (išskirtiniais atvejais - per 14 kalendorinių dienų). Užsakydami reprodukciją, galite pasirinkti atsiimti reprodukciją tiesiogiai iš Art-cart. Art-cart neatsako už kūrinių gabenimo saugumą ar siuntimo kompanijų paslaugų kokybę.

Spalvos

Tinklalapis siekia maksimaliai tiksliai atvaizduoti spalvas, tačiau dėl skirtingų monitorių raiškos, Tinklalapis neatsako už meno kūrinių ir reprodukcijų spalvų netikslumus.

Kitos pirkimo sąlygos

Tinklalapis pasilieka teisę atšaukti bet kurį meno kūrinio/reprodukcijos užsakymą. Kai Tinklalapis atšaukia užsakymą, Naudotojas apie tai informuojamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir mokestis už meno kūrinį/reprodukciją yra grąžinamas į Naudotojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Sąlygos pardavėjams ir pirkėjams

Grąžinimo sąlygos

Tinklalapio naudotojai turi teisę atsisakyti pirkimo per 14 dienų nuo užregsitruoto kūrinio užsakymo. Apie pirkimo atšaukimą naudotojas privalo pranešti Tinklalapiui elektroniniu paštu: sales@art-cart.eu. Grąžinimą kūrinį naudotojas privalo išsiųsti jį pardavusiam menininkui per 14 dienų nuo pirkimo atšaukimo. Grąžinimo atveju naudotojas privalo pasirūpinti saugiu kūrinio įpakavimu ir persiuntimu. Siuntimo išlaidas grąžinimo atveju apmoka kūrinį grąžinantis naudotojas.

Sandorių ribojimas

Tinklalapyje draudžiami tiesioginiai sandoriai tarp meno kūrinio autoriaus ir pirkėjo.

Mokesčiai

Visos kainos, komisiniai mokesčiai ir kitos sumos, nurodomos šiose Sąlygose, yra nurodomos eurais be PVM (iki tol, kol Tinklalapis tampa PVM mokėtoju).

Tinklalapio turinys

Tinklalapis taip pat gali viešinti tekstinę, vaizdinę, audio ir video informaciją (Tinklalapio turinys). Tinklalapis leidžia parsisiųsti, peržiūrėti ir atspausdinti šiuos duomenis privačiam naudojimui, susijusiam su Tinklalapio lankymu arba, jeigu Jūs esate Tinklalapio Naudotojas, susijusiam su Jūsų kaip Naudotojo teisių ir pareigų įgyvendinimu.

Tinklalapyje draudžiama:

publikuoti, įkelti, skleisti bet kokią tekstinę, vaizdinę informaciją, o taip pat muziką, audio ir video įrašus, programas ar kitokius duomenis, kurie: 1) pažeidžia bet kokias trečiųjų šalių teises; 2) skatina veiklą, kuri prieštarauja įstatymams ar sukelia civilinę atsakomybę; 3) yra neteisingi, klaidinantys ar apgaulingi; 4) turi įžeidžiančio, nepadoraus, pornografinio ar vulgaraus turinio; 5) skatina diskriminaciją, rasizmą, nepakantumą, užgauliojimus ar žalą bet kokiai individų grupei; 6) turi smurtinio ar smurtą skatinančio turinio; 7) daro žalą nepilnamečiams; 8) skatina nelegalią ar kenksmingą veiklą.

Kitos sąlygos

Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius ar internetinius šaltinius. Tinklalapis neatsako už šių tinklalapių veikimą, turinį ar paslaugas.

Baigiamosios nuostatos

Už šių Sąlygų pažeidimus Tinklalapis turi teisę sustabdyti arba nutraukti Jūsų paskyrą. Tinklalapis pasilieka teisę nutraukti Jums teikiamas Tinklalapio paslaugas, Tinklalapio, Paslaugų, Tinklalapio turinio ar Naudotojo turinio prieigą be paaiškinimo. Jeigu Tinklalapis nutraukia Jūsų paskyrą, bet kokie Jūsų neįvykdyti įsipareigojimai lieka galioti toliau iki jie yra įvykdomi.

Kūrinys "" pridėtas į Jūsų "" kolekciją

Jūsų krepšelio sesija baigėsi.

Išsaugokite pakeitimus!